Schola ludus - Tschechisch-deutsch-slowakischer Bildungsverein e.V.
de  cz  
 

 

Česká škola

nabízí bilingvním česko-německým dětem a českým dětem, které žijí trvale nebo přechodně v Drážďanech a okolí, doplněk k návštěvě německých škol a předškolních zařízení. Patří spolu se školami v Berlíně, Mnichově a Frankfurtu nad Mohanem k zastřešující organizaci „Česká škola bez hranic“ a záštitu nad ní převzalo i České centrum v Berlíně.

 

Nejedná se o klasickou výuku jazyků – děti oba jazyky již ovládají a měly by je přijmout jako něco přirozeného, užitečného a důležitého. Kromě toho dětem přibližujeme české dějiny a kulturu. Takto získané znalosti posilují jejich vlastní identitu. Jen tak budou děti později schopny pečovat nadále v Německu o českou tradici a jazyk a zprostředkovávat svým německým vrstevníkům živý a aktuální obraz České republiky.

 

Česká škola bez hranic Drážďany pracuje na základě metody imerze. To znamená, že děti jsou ponořeny do českého prostředí a mají tak možnost zažít češtinu alespoň po určitou dobu jako jediný jazyk v komunikaci s ostatními dětmi a dospělými. Ve škole mají děti jedinečnou šanci používat „slabý“ jazyk (v našem případě češtinu) jako užitečný dorozumívací prostředek. Pozorují, že musí češtinu používat, aby mohly s ostatními navázat kontakt – a pomocí různých vzdělávacích nabídek si přirozeně a formou hry rozšiřují slovní zásobu a rozvíjejí svoji jazykovou kompetenci.

 

Informace o možnostech plnění české školní docházky v zahraničí najdete na webu spolku České školy bez hranic, dále na webu MŠMT a webu MZV "Užitečné informace pro Čechy žijící v zahraničí".

 


Výukový program České školy bez hranic Drážďany:

 

RÁKOSNÍČEK
Tuto skupinu navštěvují děti od 18 měsíců do 5 let společně se svými rodiči. Po společném zahájení a písničce na přivítanou je pro děti nabízen program podporující jazykovou výchovu a vývoj – zpěv, říkanky, básničky, pohádky a příběhy, to vše spojené s pohybovými hrami, tancem, tvořením a aktuálními tématy (např. roční období, svátky, zvyky a obyčeje, příroda). Nejmenší děti (do 18 měsíců) jsou během tohoto programu také přítomny, ještě se ale neúčastní aktivně. Pro rodiče představují tato setkání také možnost popovídat si s jinými Čechy a vyměnit si zkušenosti.

Aktuální informace pro skupinu Rákosníček

PŘEDŠKOLA

Pro předškoláky od 5 let nabízíme pod vedením paní učitelky a její asistentky přípravu na školní vyučování. Děti si vylepšují znalosti češtiny pomocí různých cvičení, učí se básničky a písničky atp. Při výuce se mluví spisovnou češtinou.

Aktuální informace pro předškolu

 

ŠKOLA

Pro školáky od 1. do 9. třídy nabízíme vyučování pod vedením českých pedagogů. Nabídka zahrnuje český jazyk a literaturu, dále prvouku a vlastivědu, pro starší děti pak dějepis a zeměpis České republiky. Při výuce se mluví spisovnou češtinou. Je velice důležité, abychom vytvořili atmosféru, která dětem zprostředkuje dojem „opravdové“ školy, aniž bychom pustili ze zřetele zvláštnosti České školy

Aktuální informace pro školu

 

MLÁDEŽ

Pro mládež od 12 let nabízíme jednu sobotu měsíčně tematické dílny, které pomocí projektové výuky zprostředkovávají informace o českých dějinách a českém jazyce.

Konkrétní sobotní termíny viz Aktuální informace pro školu.

 

Obecné informace:

Školní rok České školy bez hranic Drážďany se dělí na dvě pololetí dle školního roku v Sasku.

Pokud školní rok v saských školách končí před koncem června, resp. začíná před začátkem září, řídí se tím i poslední a první den vyučování v České škole.

Během školních prázdnin a svátků ve Svobodném státě Sasko se výuka nekoná.

 

FINANCOVÁNÍ ŠKOLY

Financování české školy bez hranic Drážďany probíhá za podpory MZV ČR a MŠMT ČR. Dalšími nezbytnými finančními prostředky přispívají samotní rodiče.